WBasketball2

Sophomore Nikki Arneson passes the ball to freshman Brooke Freitag.